Konkurs na stanowisko dyrektora w DPS Molza

     


Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Molzie.pdf

 

Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

 

 

 Dyrektora  Domu  Pomocy Społecznej w Molzie

 

 

I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW

 

1 etat

 

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1.     Kierowanie działalnością  jednostki  i reprezentowanie  jej na zewnątrz;

2.     Realizowanie zadań wynikających ze statutu i regulaminu  jednostki;

3.     Nadzorowanie działań opiekuńczych, bytowych i wspomagających podejmowanych przez personel wobec mieszkańców domu;

4.     Prawidłowe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym jednostki;

5.     Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami publicznymi, rodzinami (przedstawicielami ustawowymi) mieszkańców domu                             i społecznością lokalną.

 

 III.WYMAGANIA NIEZBĘDNE WOBEC OSOBY KANDYDUJĄCEJ

 

1)    obywatelstwo polskie, 

2)    oświadczenie o niekaralności,

3)    wykształcenie wyższe;

4)     co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;

5)     specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

6)     znajomość ustaw: o pomocy społecznej i jej aktów wykonawczych;

o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o stowarzyszeniach oraz Kodeks Pracy.                              

 

IV WYMAGANIA DODATKOWE

 

-    3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

 

V. UMIEJĘTNOŚCI

 

- administrowania powierzonym majątkiem

- zarządzania zespołem ludzkim,

- postępowania z  osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi,

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

·        CV,

·        zgłoszenie do naboru wraz z uzasadnieniem,

·        kwestionariusz osobowy

·        koncepcja funkcjonowania  DPS w Molzie,

·        kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·        dokument potwierdzający specjalizację z organizacji pomocy społecznej,

·        kserokopia dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy,

·        podpisane oświadczenie o niekaralności

·        podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją,

·        inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

·        aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku dyrektora,

.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do dnia   8.01.2015r. na adres: Dom Pomocy Społecznej ”Dom nad Doliną”  Różnowo 70A, 11-001 Dywity z dopiskiem: „nabór na stanowisko dyrektora DPS”

VIII. INNE INFORMACJE

 

 Informacje dotyczące stanowiska, naboru i rekrutacji można uzyskać u prezes Stowarzyszenia tel. 885 904 905 lub v-ce prezesa tel. 600 422 404

Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.

W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Wstępna weryfikacja kandydatów odbędzie się 09.01.2015r. o wynikach zakwalifikowane osoby do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefoniczne.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska