Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

     

Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w 2018 r.
       Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2018 r. Informacje dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ostródzkiego na realizację tych zadań dostępne są na stronie internetowej www.cup-ostroda.pl zakładka aktualności, w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, budynek Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9, p. 213A.

         Opis zadań, wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz jego termin zawarte są w ogłoszeniu stanowiący załącznik do uchwały. Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 31.07.2018 r., o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).

Załączniki:
Załącznik nr 1 - wzór oferty
Załącznik nr 2- wzór umowy
Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania
Uchwała ws ogłoszenie 2 otwartego konkursu ofert 2018

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska