Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

     

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Informacje dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ostródzkiego na realizację tych zadań dostępne będą na stronie internetowej www.cup-ostroda.pl zakładka aktualności, w biuletynie informacji publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl oraz u koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, budynek Centrum Użyteczności Publicznej, ul. Jana III Sobieskiego 9, p. 213A.


Opis zadań, wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz jego termin zawarte są w wytycznych stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 22.02.2019 r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).

Załączniki do pobrania:
 
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Wzór sprawozdania
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 2019
Wytyczne do otwartego konkursu ofert w roku 2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska