Ogłoszenie Wyników Konkursu Ofert nr 1 na 2019 rok

     


Ogłoszenie Wyników Konkursu Ofert nr 1 na 2019 rok


Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 30.01.2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższych zadań publicznych


Wyniki konkursu ofert do pobrania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska