Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

     

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18.04.2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższych zadań publicznych

Ogłoszenie wyników


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska