Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2020 rok

     

Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2020 rok

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2020" Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t. j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zaproszone są do składnia proponowanych zadań publicznych.
 


Załączniki:

1. Formularz

2. Zaproszenie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska