ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

2. Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert - nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego na 2017 r.

     

RL.524.6.2016                                                                                                                                                                                                                                                                    Ostróda, 23.11.2016r. 

 

 

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej( Dz. U. z 2015 r. poz.1255) Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 26.10.2016 roku  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego


Nazwa Oferenta: Zaborskie Towarzystwo Naukowe
Nazwa zadania: "Prowadzenie w 2017 roku dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Ostródzkiego"
Przyznana kwota dotacji (w zł): 121 452,00  


                                                                                                                               Starosta Ostródzki

                                                                                                                               Andrzej Wiczkowski

Ogłoszenie wyników Otwartego konkursu ofert.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska