EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH - – dostosowanie do nowych przepisów

     

Stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych  (założone przed 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do

ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie  niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. 

Po dostosowaniu się stowarzyszenia zwykłego o nowych przepisów, uzyskują one ułomną osobowość prawną, co daje im realne możliwości działania :

(art. 40, ust. 1a)

„Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane”.

(art.42, ust.2)

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej”.

(art.42, ust. 3)

„Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach”.


Podstawa prawna:

1)  Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393),

2) Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644),

4) Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

 

 

Więcej informacji na temat stowarzyszeń zwykłych oraz ich nowelizacji :

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1991867.html 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1673385.html 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1675084.html

 
WIĘCEJ INFORMACJI:


informacje o procedurze - do pobrania


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska