Uchwała w sprawie unieważnienia konkursu ofert

     


W związku z brakiem ofert na zadanie pn."Działalność na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego" unieważnia się konkurs ofert w zakresie ww. zadania.


Do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska