Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

     

Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik do uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.ostroda.pl, na stronie internetowej Powiatu Ostródzkiego www.powiat.ostroda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

Opis zadań, wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz jego termin zawarte są w wytycznych stanowiący załącznik do ogłoszenia. Termin składania ofert na realizację wymienionych zadań upływa 16.03.2020 r. o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostródzie).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska