Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2020

     

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) oraz Uchwały X/104/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, Zarząd Powiatu                             w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18.02.2020 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Z uwagi na wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii oraz podjęcie działań mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2, Zarząd Powiatu w Ostródzie podjął decyzję o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

- Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- Działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Uchwała o unieważnieniu
Ogłoszenie o wynikach

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska