Zaproszenie do składania propozycji ofert na zadania publiczne realizowane w roku 2022

     

W związku z rozpoczęciem prac nad projektemRocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2022”zapraszamy Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) do składania proponowanych zadań publicznych.

Załączniki:
1. Formuularz
2. Zaproszenie do składania propozycji ofert

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska