Trwa konkurs "Z PZU po lekcjach" Fundacji PZU.

     

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz  organizacje pozarządowe  w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach naszej działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami Regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Wspieramy organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Nabór trwa cały rok.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.


Więcej informacji pod linkiem: 
https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje?fbclid=IwAR3AYwKUw2M4lkK3684Gq6rEcX5Bv3fzS05iuCaAfksbsP4fV2XGqs8lGaM

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska